Magisterské studium - Obor Veřejná správa a regionální rozvoj.

Akademický rok 2018/2019

Pozitivní novinka pro nový akademický rok: již není stížen přechod mezi CŽV (celoživotním vzděláváním) a řádným studiem zakončeným SZV (státní závěrečnou zkouškou a získáním titulu Ing. zde klikněte pro oficiální pokyn

Na základě rozhodnutí vedení PEF ČZU v Praze byla zrušena podmínka studijního průměru. Jedinou podmínkou pro přestup na řádné studium nyní je, že studenti musí mít splněné všechny povinnosti (zkoušky, zápočty) z kurzu CŽV, resp. na základě žádosti lze povolit přesun maximálně dvou neuzavřených předmětů (zkoušek, zápočtů). V případě 3 a více neuzavřených předmětů musí posluchači opakovat semestr (a zároveň zaplatit poplatek za něj).

Nové podmínky pro přestup na řádné studium se týkají i posluchačů, kteří neuspěli u rozdílových postupových zkoušek v dřívějších letech.

Navazující magisterský studijní program: Hospodářská politika a správa
Obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Akademický rok: 2018/2019

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze organizuje v Konzultačním středisku v Klatovech navazující magisterské studium oboru "Veřejná správa a regionální rozvoj" formou kurzů celoživotního vzdělávání v kombinované formě studia.

Jedinou podmínkou přijetí ke studiu je získaný bakalářský titul na kterékoliv vysoké škole. Zájemci o studium neskládají přijímací zkoušky.

Studium trvá celkem 2 roky (4 semestry) a je rozděleno do dvou stupňů:

 • První stupeň (první dva semestry studia) - je organizován v rámci tzv. kurzů celoživotního vzdělávání. Náplň kurzů CŽV vychází z akreditovaného oboru - obsah i rozsah je shodný se studiem řádným (volitelnost předmětů může být omezena). Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona o vysokých školách. Kurzy jsou placené a cena kurzu za semestr činí Kč 16 800,-. Univerzita na tyto posluchače nedostává dotace. Na účastníky celoživotního vzdělávání se vztahuje přiměřeně Studijní a zkušební řád ČZU v Praze a ostatní vnitřní předpisy ČZU v Praze. Po absolvování kurzu obdrží jeho účastníci osvědčení a mohou využít možnost pokračovat ve druhém stupni.

 • Druhý stupeň (další dva semestry studia) řádné kombinované studium - podmínky přijetí do řádného kombinovaného studia jsou: uzavření všech předepsaných studijních povinností kurzu CŽV, lze povolit přesun maximálně dvou neuzavřených předmětů. Zápočty a zkoušky z mimořádného studia se na řádném studiu uznávají a započítávají. Studium je bezplatné, studenti získávají statut studenta. Po absolvování studia a po vykonání státní závěrečné zkoušky získají titul inženýr (Ing.). Právní úpravu této možnosti určuje novela zákona o vysokých školách č. 147/2001 Sb.

   

Kombinované studium je vhodné pro uchazeče, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí studovat prezenčně. Kombinované studium využívá prvky prezenčního a distančního vzdělávání. Student absolvuje méně kontaktních hodin s vyučujícím, studuje samostatně ve virtuálním prostředí - systém Moodle a je spojen on-line s vyučujícími a fakultou prostřednictvím internetu - informační systém ČZU - is.czu.czKurz celoživotního vzdělávání je studium mimořádné (placené), organizované v souladu se zákonem č. 147/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. - zákon o vysokých školách (§ 60 Celoživotní vzdělávání).

Organizace výuky
Studium je po celou dobu (4 semestrů) organizováno tak, aby jej bylo možno absolvovat při zaměstnání. Přednášky a konzultace jsou rozvrhovány průměrně jedenkrát za dva týdny po dobu dvou dnů o sobotách (od 9:00 do cca 17:00 a nedělích (od 8:00do cca 12:00 a odpoledne je možná po dohodě konzultace. o doh
Přednášky a konzultace zajišťují vysokoškolští učitelé z České zemědělské univerzity v Praze. Výuka i zkoušky probíhají v Konzultačním středisku - tedy v TábořeNa kopečku - Angela Kančeva 2506 v budově COP Sezimovo Ústí. web. www.copsu.cz

Státní závěrečné zkoušky bývají v květnu - v Praze na Suchdole Kamýcká 129.

Promoce s předáváním diplomů s titulem Ing. bývá v půli června - v Praze na Suchdole Kamýcká - Aula ČZU.

Opravné zkoušky mohou probíhat i v Praze na Suchdole - po dohodě s vyučujícím.

Přihláška ke studiu
Pro podání přihlášky lze využít pouze elektronické verze formuláře přihlášky na adrese http://is.czu.cz/prihlaska. Přihláška se odesílá pouze elektronicky. Přihláška, ke které nebude přiřazen administrativní poplatek podle správných platebních údajů, bude vyřazena z evidence. Přihlášky jsou přijímány od 24. listopadu 2017. Uzávěrka pro podání přihlášek je stanovena nejpozději do 20. srpna 2018.

V případě naplnění kapacity studia bude příjem přihlášek zastaven před uvedeným termínem!

Postup při zadávání:

 • http://is.czu.cz/prihlaska
 • Pro Ing. Vstoupit do systému e-přihlášek jako nový uživatel
 • Pak kliknete na logo - Provozně ekonomická fakulta
 • Dále vyberete typ studia - Navazující magisterské CŽV
 • Dále Sezimovo Ústí - I-SK Specializační kurz -I-SK-VSRRSUTN Veřejná správa a regionální rozvoj nav.- Sez. Ústí - Tábor -jiná forma a kliknete na šipku
 • Pak se již objeví vyplnit jméno a příjmení E-mail, pohlaví, státní příslušnost a RČ a pak zmáčknete založit e-přihlášku a pokračovat, pak Vás to povede dál - důležité je vše vyplnit.
 • Poté se Vám ozve meilem Mgr. Lakomá ze studijního oddělení PEF ČZU, která má naše konzultační středisko na starosti a popíše další postup. Mgr. Alena Lakomá ze studijního oddělení PEF ČZU v Praze Tel.: 224 382 331, e-mail: lakoma@pef.czu.cz
 • Informace se budou vyvěšovány na Vámi založeném účtě, který jste si přihlášením vytvořil(a).

Údaje pro platbu administrativního poplatku
Administrativní poplatek:    Kč 500,-
Bankovní účet:                      500022222/0800
Variabilní symbol:                1175000118
Konstatní symbol:                0178
Specifický symbol:               číslo přihlášky

Případné dotazy - Ing. Bohumil Bareš - bares@trendpartner.cz mobil: 605 449 489

Přeji chuť do studia a klid při rozhodování.

Bohouš Bareš

Důležité dokumenty: -

 1. Pokyn děkana PEF ČZU k organizaci studia CŽV
 2. Pokyn děkana k platbám
 3. Konzultační středisko - Sezimovo Ústí - Tábor

STUDIJNÍ PLÁNNíže máte přehled zkoušek a zápočtů po jednotlivých semestrech kliknutím na předmět se propojíte na Univerzitní informační systém, kde máte informace o jednotlivých předmětech.

 

1. ročník je v rámci specializačního kurzu CŽV

Veřejná správa a regionální rozvoj

Fakulta:

Provozně ekonomická fakulta

Počáteční období:

ZS

Typ studia:

Navazující magisterské CŽV

Program:

I 99 97 I-SK Specializační kurz

Obor:

I-SK-VSRRSUTN Veřejná správa a regionální rozvoj nav.- Sez. Ústí - Tábor

Forma:

jiná

Délka studia:

1 rok

https://is.czu.cz/katalog/plany.pl?fakulta=10;poc_obdobi=735;misto_vyuky=;typ_ss=;typ_studia=7;program=95;obor=458;specializace=-2;new_spec=;podprogram=;forma=4;stud_plan=1890

1. semestr ZS


Kód

Název předmětu

Ukončení

Kredity

 

Skupina předmětů povinných

EEEU4E

Evropská integrace a environmentální ekonomika - VSRRSUTN

zkouška

5

EPEB5E

Chování člověka v krizových situacích - VSRRSUTN

zkouška

5

ETES8E

Informační systémy ve státní správě a samosprávě - VSRRSUTN

zkouška

5

EREH5E

Malé a střední podnikání na venkově - VSRRSUTN

zkouška

5

EHET7E

Metody a techniky sociálního výzkumu - VSRRSUTN

zkouška

5

EXE33Z

Úvod do studia - kombinované, magisterské studium

zápočet

0

EHET6E

Veřejná správa - VSRRSUTN

zkouška

5

2. semestr  LS


Kód

Název předmětu

Ukončení

Kredity

 

Skupina předmětů povinných

EXE01Z

Diplomová práce 1

zápočet

5

ENEK9E

Mezinárodní ekonomie - VSRRSUTN

zkouška

5

EUET4E

Místní finance a hospodaření sídla - VSRRSUTN

zkouška

5

EHET8E

Politologie regionálního a venkovského rozvoje - VSRRSUTN

zkouška

5

EREH9E

Řízení lidských zdrojů v regionech - VSRRSUTN

zkouška

5

EPEB7E

Sociální komunikace a rétorika - VSSRSUTN

zkouška

5

2. ročník již řádné studium

Veřejná správa a regionální rozvoj

Fakulta:

Provozně ekonomická fakulta

Počáteční období:

ZS

Typ studia:

Magisterský navazující

Program:

N 62 02 N-HPS Hospodářská politika a správa

Obor:

N-HPS-VSRRN Veřejná správa a regionální rozvoj

https://is.czu.cz/katalog/plany.pl?fakulta=10;poc_obdobi=735;misto_vyuky=;typ_ss=;typ_studia=4;program=30;obor=27;specializace=-2;new_spec=;podprogram=;forma=1;stud_plan=1821

3. semestr LS

 

Kód

Název předmětu

Ukončení

Kredity

 

Skupina předmětů povinných

EXE02Z

Diplomová práce 2

zápočet

5

EEE55E

Ekonomika světového hospodářství - VSRRN

zkouška

5

EHE39E

Sociální a regionální rozvoj - VSRRN

zkouška

5

EJE22E

Veřejné a soukromé právo - VSRRN

zkouška

5

EREC1E

Strategické řízení - VSRRN

zkouška

5

EAE28E

Tvorba a SW zpracování projektů - VSRRN

zkouška

5

 

4. semestr ZS

 

Kód

Název předmětu

Ukončení

Kredity

 

Skupina předmětů povinných

EXE12Z

Diplomní praxe

zápočet

4

EXE03Z

Diplomová práce 3

zápočet

10

EEE53E

Hospodářská politika a integrace - VSRRN

zkouška

4

ERED5E

Projektové řízení ve veřejné správě - VSRRN

zkouška

4

EHE15E

Sociální politika - VSRRN

zkouška

4

EJE32E

Správní právo hmotné a procesní - VSRRN

zkouška

4zkouška

4

 

 

Státní závěrečná zkouška - titul Ing.